รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1นายสวัสดิ์ แสงขัน 054887034 
104อนุบาลพะเยานายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์  054423097
106บ้านไร่    
107บ้านแม่นาเรือใต้นายศักดา วงศ์ขัติย์  054427316
108บ้านร่องคำนายสง่า บุราณรมย์  054413833
114บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)นางสาวศิตา ศรีบุญชู   
116ตำบลสันป่าม่วงนางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัย   
117บ้านร่องห้านายณรงค์ชัย ศรีเมือง  054440866
118บ้านต๊ำพระแล    
120ชุมชนบ้านตุ้มท่า    
122บ้านต๋อมนายสิงหา ขวัญตน  054439253
125บ้านต๊ำม่อน    
127บ้านห้วยบงนายพิเชษฐ์ ไชยบาล   
128บ้านป่าคานางภัคธีมา รุจิระพงศ์   
131บ้านภูเงินนายประยุทธ กุณาใหม่  054458509
132บ้านห้วยเคียน    
133บ้านแม่ต๋ำบุญโยง    
134อนุบาลบ้านโทกหวาก    
135บ้านแม่กานายเกษม ยะมา   
138บ้านใหม่นายสะอาด ทนทาน   
140บ้านจำป่าหวายนางสาวอำไพ พรมมี   
141บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์  054484969
144บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)    
145บ้านศาลานายณัฐนันท์ นนท์ศรี   
146ชุมชนบ้านแม่ใสนางสาวมยุรี สมใจ   
150บ้านสันเวียงใหม่นางวลัยพรรณ ใจคำ   
152บ้านสางนางรักษิณา วงศ์ษา  054422197
205บ้านจำไก่นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์   
208ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)นายวิทยา ศรีประเสริฐ  054485111
210บ้านถ้ำประชานุเคราะห์นายยงศักดิ์ ปินใจ  054457437
211บ้านถ้ำประชาบำรุงนายฝาแก้ว โภชน์งาม  054489204
212บ้านปางงุ้น    
214ชุมชนบ้านห้วยลาน    
216บ้านทุ่งต้นศรีนายหัสพงศ์ งานดี   
217บ้านเนินสมบูรณ์นายเพิ่มพูล เตชะแก้ว   
218บ้านวังขอนแดง    
219อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)    
221บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)นางปทิตตา อนันต์กรณ์   
222บ้านค่านายชำนาญ สุวรรณเลิศ  054485173
223บ้านค่าบน    
224บ้านปาง    
226บ้านโพธิ์ทอง    
227บ้านปินนายวิชา โอฐเจริญชัย   
229บ้านดงนายสุรพล ใจกล้า  054470012
231บ้านทุ่งหลวง    
232บ้านสันจกปก    
234บ้านร่องจว้านายไพรัช ยอดยิ่ง   
235บ้านหนองหล่มนายสมหมาย ปริญญา   
236บ้านแม่พริก    
238บ้านใหม่นายสนั่น เลิศทอง   
302บ้านแม่ใจนายกัปตัน พิภพลาภอนันต์   
303บ้านป่าตึงนายประสงค์ อาจหาญ   
305อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)นายวีรกร มูลสาร  054417579
306บ้านป่าสักสามัคคีนายกรณ์เพชร หลักฐาน   
307บ้านทุ่งป่าข่านายอุดม อรหันต์   
308เจริญใจนายเสกสรร อ้ายสุรินทร์   
310บ้านป่าแฝกใต้นายวรากร ปัญญาคำ   
311ชุมชนบ้านแม่สุกนายสิทธิชัย ใจพรม  054417944
312บ้านแม่จว้านางสาวยิ่งพร เจียตระกูล   
314บ้านห้วยเจริญราษฏร์นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ   
315ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีนายนิธิศ ไชยปิน   
316บ้านหนองสระ    
319บ้านเหล่านายนรา สุยะเพี้ยง   
320บ้านไร่อ้อยนายจีรัชญ์ ต๊ะคำ   
321บ้านดงอินตานายไหว บุญมาเครือ  054403178
323บ้านดงบุญนาคนายวสันต์ นาขยัน   
326บ้านสันต้นม่วงนายรังสรรค์ ปินใจ   
328บ้านป่าแฝกเหนือ    
403บ้านอิงโค้ง    
404บ้านห้วยแก้ว    
405บ้านม่วงคำนายวิทวัส ปัญจบุรี   
406บ้านกาดถีนายสุรศักดิ์ อุทธวัง   
409บ้านห้วยทรายขาว    
410บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)นางลำพันธ์ ราษี   
412บ้านแม่อิง    
413บ้านกว้านเหนือ    
414บ้านร่องปอนางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน   
419อนุบาลภูกามยาวนายลักษณ์ ทิศสุขใส