รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1นายธงชัย คำปวง 054887034 
104อนุบาลพะเยา    
107บ้านแม่นาเรือใต้    
108บ้านร่องคำนายสง่า บุราณรมย์  054413833
114บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)นางสาวศิตา ศรีบุญชู   
116ตำบลสันป่าม่วง    
117บ้านร่องห้า    
118บ้านต๊ำพระแล    
120ชุมชนบ้านตุ้มท่า    
122บ้านต๋อมนางวลัยพรรณ ใจคำ   
127บ้านห้วยบงนายพิเชษฐ์ ไชยบาล   
128บ้านป่าคานางภัคธีมา รุจิระพงศ์   
131บ้านภูเงินนายวาที สมศรี   
132บ้านห้วยเคียน    
133บ้านแม่ต๋ำบุญโยง    
134อนุบาลบ้านโทกหวาก    
135บ้านแม่กานายเกษม ยะมา   
138บ้านใหม่นายสะอาด ทนทาน   
140บ้านจำป่าหวายนางสาวอำไพ พรมมี   
141บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)    
145บ้านศาลา    
146ชุมชนบ้านแม่ใสนางสาวมยุรี สมใจ   
150บ้านสันเวียงใหม่นายอดุลย์ จำรัส   
152บ้านสางนางรักษิณา วงศ์ษา  054422197
205บ้านจำไก่นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์   
208ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)นางเบญยวรรณ์ แก้วน้อย   
210บ้านถ้ำประชานุเคราะห์นายยงศักดิ์ ปินใจ  054457437
211บ้านถ้ำประชาบำรุง    
212บ้านปางงุ้น    
214ชุมชนบ้านห้วยลาน    
216บ้านทุ่งต้นศรี    
217บ้านเนินสมบูรณ์    
218บ้านวังขอนแดง    
219อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)    
221บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)นางปทิตตา อนันต์กรณ์   
222บ้านค่า    
223บ้านค่าบน    
224บ้านปางนายไพรัช ยอดยิ่ง   
226บ้านโพธิ์ทอง    
227บ้านปิน    
229บ้านดงนายสุรพล ใจกล้า  054470012
231บ้านทุ่งหลวง    
232บ้านสันจกปก    
234บ้านร่องจว้า    
235บ้านหนองหล่ม    
236บ้านแม่พริก    
238บ้านใหม่    
302บ้านแม่ใจ    
303บ้านป่าตึงนายประสงค์ อาจหาญ   
305อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)นายวีรกร มูลสาร   
306บ้านป่าสักสามัคคีนายกรณ์เพชร หลักฐาน   
307บ้านทุ่งป่าข่า    
308เจริญใจ    
310บ้านป่าแฝกใต้นายวรากร ปัญญาคำ   
311ชุมชนบ้านแม่สุกนางสาวยิ่งพร เจียตระกูล   
312บ้านแม่จว้านายจีรัชญ์ ต๊ะคำ   
314บ้านห้วยเจริญราษฏร์นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ   
315ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีนายนิธิศ ไชยปิน   
316บ้านหนองสระ    
319บ้านเหล่านายเสกสรร อ้ายสุรินทร์   
320บ้านไร่อ้อยนายวสันต์ นาขยัน   
321บ้านดงอินตานายไหว บุญมาเครือ  054403178
323บ้านดงบุญนาคนายธีระพงษ์ ใจวงศ์   
326บ้านสันต้นม่วงนายรังสรรค์ ปินใจ   
328บ้านป่าแฝกเหนือ    
403บ้านอิงโค้งนายนพดล ธรรมใจอุด   
404บ้านห้วยแก้ว    
405บ้านม่วงคำ    
406บ้านกาดถีนายสุรศักดิ์ อุทธวัง   
409บ้านห้วยทรายขาว    
410บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)นายอรรถพร พรหมเผ่า   
412บ้านแม่อิงนายขวัญชัย แก้วลังกา   
413บ้านกว้านเหนือ    
414บ้านร่องปอ    
419อนุบาลภูกามยาวนายกัปตัน พิภพลาภอนันต์