รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1  054887034 
104อนุบาลพะเยานายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์  054423097
106บ้านไร่    
107บ้านแม่นาเรือใต้นายศักดา วงศ์ขัติย์  054427316
108บ้านร่องคำนายสง่า บุราณรมย์  054413833
114บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)นายสวินทร ดอนมูล  054425016
116ตำบลสันป่าม่วงนางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัย   
117บ้านร่องห้านายณรงค์ชัย ศรีเมือง  054440866
118บ้านต๊ำพระแลนางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง  054484925
120ชุมชนบ้านตุ้มท่านายศรชัย ธาราเวชรักษ์  054427515
122บ้านต๋อมนายสิงหา ขวัญตน  054439253
125บ้านต๊ำม่อน    
127บ้านห้วยบงนายพิเชษฐ์ ไชยบาล   
128บ้านป่าคานางภัคธีมา รุจิระพงศ์   
131บ้านภูเงินนายประยุทธ กุณาใหม่  054458509
132บ้านห้วยเคียนนายณรงศักดิ์ เพียรทำ  054427018
133บ้านแม่ต๋ำบุญโยง    
134อนุบาลบ้านโทกหวาก    
135บ้านแม่กานายธวัชชัย สิงห์จันทร์  054470024
138บ้านใหม่    
139บ้านโป่งนายสะอาด ทนทาน   
140บ้านจำป่าหวาย    
141บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์  054484969
144บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)    
145บ้านศาลานายณัฐนันท์ นนท์ศรี   
146ชุมชนบ้านแม่ใสนางสาวมยุรี สมใจ   
150บ้านสันเวียงใหม่นางวลัยพรรณ ใจคำ   
152บ้านสางนางรักษิณา วงศ์ษา  054422197
205บ้านจำไก่นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์   
207บ้านดอกคำใต้นายณัฐกานต์ ศรีบัวบาน   
208ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)นายวิทยา ศรีประเสริฐ  054485111
210บ้านถ้ำประชานุเคราะห์นายยงศักดิ์ ปินใจ  054457437
211บ้านถ้ำประชาบำรุงนายฝาแก้ว โภชน์งาม  054489204
212บ้านปางงุ้นนายฉลอง นนทวงศ์   
214ชุมชนบ้านห้วยลานนายชำนาญ สุวรรณเลิศ  054485173
216บ้านทุ่งต้นศรีนายสมบัติ เผ่ากันทะ   
217บ้านเนินสมบูรณ์นายเพิ่มพูล เตชะแก้ว   
218บ้านวังขอนแดง    
219อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)นายธงชัย จันแย้  054422196
221บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)นางปทิตตา อนันต์กรณ์   
222บ้านค่า    
223บ้านค่าบนนายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์   
224บ้านปาง    
226บ้านโพธิ์ทอง    
227บ้านปินนายวิชา โอฐเจริญชัย   
229บ้านดง    
231บ้านทุ่งหลวง    
232บ้านสันจกปกนายสุรพล ใจกล้า  054470012
234บ้านร่องจว้านายไพรัช ยอดยิ่ง   
235บ้านหนองหล่มนายสมหมาย ปริญญา   
236บ้านแม่พริกนายสุรศักดิ์ อินสีชื่น  054457005
238บ้านใหม่นายสนั่น เลิศทอง   
302บ้านแม่ใจนายกัปตัน พิภพลาภอนันต์   
303บ้านป่าตึง    
305อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)นายวีรกร มูลสาร  054417579
306บ้านป่าสักสามัคคีนางสาวศิตา ศรีบุญชู   
307บ้านทุ่งป่าข่านายอุดม อรหันต์   
308เจริญใจนายเสกสรร อ้ายสุรินทร์   
310บ้านป่าแฝกใต้    
311ชุมชนบ้านแม่สุกนายสิทธิชัย ใจพรม  054417944
312บ้านแม่จว้านางสาวยิ่งพร เจียตระกูล   
313บ้านแม่จว้าใต้    
314บ้านห้วยเจริญราษฏร์นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ   
315ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีนายนิธิศ ไชยปิน   
316บ้านหนองสระ    
319บ้านเหล่านายนรา สุยะเพี้ยง   
320บ้านไร่อ้อยนายประพันธ์ ทนันชัย  054499255
321บ้านดงอินตานายไหว บุญมาเครือ  054403178
323บ้านดงบุญนาคนายประสงค์ อาจหาญ   
326บ้านสันต้นม่วงนายรังสรรค์ ปินใจ   
328บ้านป่าแฝกเหนือนายวสันต์ นาขยัน   
403บ้านอิงโค้ง    
404บ้านห้วยแก้วนางสาวอำไพ พรมมี   
405บ้านม่วงคำนายวิทวัส ปัญจบุรี   
406บ้านกาดถีนายสุรศักดิ์ อุทธวัง   
408บ้านหนองลาว    
409บ้านห้วยทรายขาว    
410บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)นายเกษม ยะมา   
412บ้านแม่อิง    
413บ้านกว้านเหนือนางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดี   
414บ้านร่องปอนางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน   
419อนุบาลภูกามยาวนายลักษณ์ ทิศสุขใส