ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุขุม พรหมเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1เกษียณอายุราชการ2564 
2นายเกียรติศักดิ์ เสมอใจอนุบาลพะเยาเกษียณอายุราชการ2564 
3นางธัญวรัตม์ พรหมวาทย์อนุบาลพะเยาเกษียณอายุราชการ2564 
4นางชไมพร สุขยิ่งอนุบาลพะเยาเกษียณอายุราชการ2564 
5นางปราณี แก้วเทพอนุบาลพะเยาเกษียณอายุราชการ2564 
6นางสาวพิมพ์วรา ธนะวัฒน์อังกูรอนุบาลพะเยาเกษียณอายุราชการ2564 
7นางเอธยา หงษ์ทองอนุบาลพะเยาเกษียณอายุราชการ2564 
8นางเยาวธิดา กาบปินะอนุบาลพะเยาเกษียณอายุราชการ2564 
9นางสุธี อินชมภูบ้านร่องคำเกษียณอายุราชการ2564 
10นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
11นางสุภารัช สองคำชุมบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
12นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วงเกษียณอายุราชการ2564 
13นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศบ้านร่องห้าเกษียณอายุราชการ2564 
14นางสาวบังอร ศรีใจบ้านร่องห้าเกษียณอายุราชการ2564 
15นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมืองบ้านต๊ำพระแลเกษียณอายุราชการ2564 
16นางรสสุคนธ์ ปิงวงศ์บ้านต๊ำพระแลเกษียณอายุราชการ2564 
17นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่าเกษียณอายุราชการ2564 
18นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อมเกษียณอายุราชการ2564 
19นางพัชราภรณ์ สุวรรณชัยโฆษิตบ้านห้วยบงเกษียณอายุราชการ2564 
20นางรัชฎากร ใจแก้วบ้านห้วยบงเกษียณอายุราชการ2564 
21นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคาเกษียณอายุราชการ2564 
22นายณรงศักดิ์ เพียรทำบ้านห้วยเคียนเกษียณอายุราชการ2564 
23นางลาวัลย์ คำตั๋นอนุบาลบ้านโทกหวากเกษียณอายุราชการ2564 
24นายธวัชชัย สิงห์จันทร์บ้านแม่กาเกษียณอายุราชการ2564 
25นางฉวีวรรณ ปินตาแสนบ้านแม่กาเกษียณอายุราชการ2564 
26นายดวงเดช จอมแสนปิงบ้านโป่งเกษียณอายุราชการ2564 
27นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์บ้านโป่งเกษียณอายุราชการ2564 
28นางธนพร รัศมีบ้านโป่งเกษียณอายุราชการ2564 
29นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมบ้านจำป่าหวายเกษียณอายุราชการ2564 
30นางอุไรวรรณ ครุธช่างทองบ้านจำป่าหวายเกษียณอายุราชการ2564 
31นางสุชาดา ภักดีบ้านจำป่าหวายเกษียณอายุราชการ2564 
32นางเจรียมพรรณ มหานิลบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2564 
33นายยงยศ สุขเจริญบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2564 
34นางวัฒนา สุวรรณรัตน์บ้านศาลาเกษียณอายุราชการ2564 
35นางวรรณทิพา ศิริรัตน์บ้านศาลาเกษียณอายุราชการ2564 
36นางรภัทภร น่วมศิริบ้านศาลาเกษียณอายุราชการ2564 
37นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใสเกษียณอายุราชการ2564 
38นางสุดธิดา ยิ้มแฉล้มชุมชนบ้านแม่ใสเกษียณอายุราชการ2564 
39นางภคพร เพชรประดับบ้านสันเวียงใหม่เกษียณอายุราชการ2564 
40นางศรีวัน พุ่มเจริญบ้านจำไก่เกษียณอายุราชการ2564 
41นางแสงทัยห์ สารนวนบ้านจำไก่เกษียณอายุราชการ2564 
42นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านดอกคำใต้เกษียณอายุราชการ2564 
43นายฉลอง นนทวงศ์บ้านปางงุ้นเกษียณอายุราชการ2564 
44นายวินิจ ราชเนตร์บ้านปางงุ้นเกษียณอายุราชการ2564 
45นางประทุม ฟองอินทร์ชุมชนบ้านห้วยลานเกษียณอายุราชการ2564 
46นายอุทัย สมศรีชุมชนบ้านห้วยลานเกษียณอายุราชการ2564 
47นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรีเกษียณอายุราชการ2564 
48นายวสันต์ ซาวคำบ้านวังขอนแดงเกษียณอายุราชการ2564 
49นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)เกษียณอายุราชการ2564 
50นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์บ้านค่าบนเกษียณอายุราชการ2564 
51นางศรีวัย พิพัฒน์พงศ์บ้านค่าบนเกษียณอายุราชการ2564 
52นางวรสิริ อักษรศิริบ้านปางเกษียณอายุราชการ2564 
53นางกัญญา กลับดีบ้านปินเกษียณอายุราชการ2564 
54นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปินเกษียณอายุราชการ2564 
55นายบุญส่ง สักออนบ้านใหม่เกษียณอายุราชการ2564 
56นางจันทนา จันทร์ถนอมอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เกษียณอายุราชการ2564 
57นางอรพินท์ เมืองชมภูอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เกษียณอายุราชการ2564 
58นางนฤมล ปัญสุวรรณ์อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เกษียณอายุราชการ2564 
59นางพัชรินทร์ กาบแก้วชุมชนบ้านแม่สุกเกษียณอายุราชการ2564 
60นางสมหมาย บุญวราเดชาบ้านห้วยเจริญราษฏร์เกษียณอายุราชการ2564 
61นายชลิตพันธ์ สำราญสุขบ้านหนองสระเกษียณอายุราชการ2564 
62นายเกษม กาจินาบ้านเหล่าเกษียณอายุราชการ2564 
63นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อยเกษียณอายุราชการ2564 
64นางกนิษฐา กาจินาบ้านไร่อ้อยเกษียณอายุราชการ2564 
65นายจิราวุฒิ สมวงษาบ้านไร่อ้อยเกษียณอายุราชการ2564 
66นายชาญ ธนะบ้านห้วยแก้วเกษียณอายุราชการ2564 
67นางหทัยพัชร์ คำคมบ้านห้วยแก้วเกษียณอายุราชการ2564 
68นางสุภา เชื้ออินต๊ะบ้านหนองลาวเกษียณอายุราชการ2564 
69นายชุมพล ชุ่มใจบ้านห้วยทรายขาวเกษียณอายุราชการ2564 
70นางรุ่งรัตน์ กล้วยดีบ้านกว้านเหนือเกษียณอายุราชการ2564 
71นางณัฏฐ์ฐิฏา สุวรรณเลิศบ้านกว้านเหนือเกษียณอายุราชการ2564 
72นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาวเกษียณอายุราชการ2564 
73นางสาวศศิธร แสงดอกอนุบาลภูกามยาวเกษียณอายุราชการ2564 
74นางกัลยา สุวรรณพัฒน์อนุบาลภูกามยาวเกษียณอายุราชการ2564 
75นายบรรจง ศรีสมบัติบ้านค่าบนเกษียณอายุราชการ2564 
76นายเสมอ เรือนสอนบ้านโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2564 
77นายวิทยา ทะลิบ้านใหม่เกษียณอายุราชการ2564