ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปิยะดา พิณราชบ้านใหม่ลาออกจากราชการ 
2นางวินิจดา สมฤทธิ์อนุบาลพะเยาลาออกจากราชการ 
3นายชูศักดิ์ คำวงค์ษาบ้านร่องจว้าลาออกจากราชการ